David Putrino – TEDxTorino

David Putrino a TEDxTorino